Vladimír Križo

verzia pre tlač
Vladimír Križo - portrét

Základné údaje

* 12.09.1928, Terchová


regionálny historik, organizátor športového života, publicista

Texty o osobnosti

O Vladimírovi Križovi

Do publikácie Keď sa povie Terchová – vyznanie rodisku Vladimír Križo napísal, že asi ako deväťročný vystúpil na vrchol Veľkého Rozsutca, o rok-dva aj na Veľký Kriváň. Ani nie štrnásťročný zlyžoval Stoh smerom do Stohového sedla a prešiel na lyžiach časť hrebeňa Malej Fatry. Hory, okolitá príroda a kopce mu učarovali; stal sa ich dôverným znalcom i nezištným, erudovaným propagátorom. S tým bezprostredne súvisela aj jeho profesionálna práca v Horskej službe, ktorú vykonával v rokoch 1964 až 1988.

„Pri každom pohľade z našich končiarov som mal ten najkrajší pocit, lebo pohľad do Vrátnej a na Terchovú môže precítiť len ten, kto tu žije – a najmä ten, čo vie, prečo tu žije.“ (V. Križo)

V zložitých povojnových časoch sa V. Križo zaradil medzi hŕstku mladých nadšencov, ktorí začali na zhorenisku Terchovej prebúdzať z vojnového spánku športovú a kultúrnu činnosť, respektíve organizovať spoločenský život. Títo zanietení idealisti sa museli boriť so všakovakými problémami, často, žiaľ, aj s nepochopením. V. Križo si však spolu so svojimi priateľmi, spolupracovníkmi a kolegami dobre uvedomoval, že ak tu chcú žiť, musia pomôcť pri vytváraní dôstojných životných podmienok. Začínalo sa futbalom, potom pribudlo lyžovanie, na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia vznikla myšlienka organizovať Jánošíkove dni, neustále sa zvyšovala kvalitatívna úroveň cestovného ruchu, športu...

V spolupráci s Jozefom Gargulákom a inými odborníkmi pripravil V. Križo na vydanie viacero populárnych turistických sprievodcov. Vo fondoch Slovenskej národnej knižnice v Martine je evidovaných 13 knižných vydaní. Turistický sprievodca Malá Fatra vyšiel v troch vydaniach (1980, 1984, 1990), jeho nemecká verzia taktiež v troch vydaniach (1984, 1987, 1990), turistický sprievodca Vrátna spolu v piatich vydaniach (1972, 1977, 1981, 1987), nemecká verzia vyšla v roku 1981. V roku 1983 vyšiel turistický sprievodca Žilina a okolie. Už len spomenutý suchý výpočet hovorí jasnou rečou, že o tieto precízne spracované publikácie bol veľký záujem. Zároveň platí, že knižní turistickí sprievodcovia prispeli okrem propagačno-informačného zreteľa k prehĺbeniu širšieho poznania o Jánošíkovom kraji.

„Ako sprievodca turistov som veľmi rád odpovedal na otázku, odkiaľ som. Hrdo som sa hlásil k svojej rodnej dedine a tešilo ma každé slovo návštevníkov, ktorí sa pochvalne vyjadrovali o kráse našej prírody... Ja osobne som teda trvalo žiť v Terchovej nielen chcel, ale aj musel. To bolo moje vlastné presvedčenie. A neľutujem!“ (V. Križo)

V. Križo sa ako fundovaný regionálny historik a zdatný publicista významne zaslúžil aj o profiláciu novín Terchová, ktoré vznikli na jar 1990; išlo o vôbec prvé dedinské noviny na Slovensku, ktoré začali po revolúcii systematicky vychádzať. Ich obsahovú stránku obohacoval najmä článkami reflektujúcimi niektoré kapitoly z dejín obce (vojnové udalosti, cestovný ruch, šport, spoločenský život, folklór...). Práve jeho zásluhou sa podarilo zdokumentovať viacero podujatí rôznorodej povahy, ktoré sa voľakedy v Terchovej buď pravidelne, alebo príležitostne usporadúvali. V tejto súvislosti nemožno obísť ani bohatý obrazový archív, ktorý V. Križo vždy ochotne zapožičal pre potreby redakcie, ako aj iným záujemcom. Fotografie starej Terchovej sa plnohodnotne využívali i pri tvorbe početných knižných publikácií a rozličných propagačných materiálov (pamätnice, kalendáre, pohľadnice, katalógy cestovného ruchu a turistiky, prospekty a iné). Bez vzácnych snímok a dokumentov by naznačené edičné úsilie bolo ochudobnené o zásadnú obsahovú, respektíve vizuálnu stránku. Do niekoľkých kníh a propagačných materiálov napísal V. Križo dôležité časti, iné zas ešte pred ich vydaním recenzoval, doplnil, spresnil či aktualizoval. Za všetky pripomeniem aspoň Pamätnicu terchovského futbalu, ktorá vyšla pri príležitosti 40. výročia založenia organizovaného futbalu v obci (1994).

„Nikdy som nikoho nepresviedčal, že Terchová má pekné okolie. Sám som bol ale presvedčený o tom, že každé mesto a každá dedina má svoje vlastné a neopakovateľné zaujímavosti, pamiatky, prírodné krásy. Ale Vrátnu má len a len Terchová!“ (V. Križo, 1994)

Ako spoluautor sa V. Križo podpísal tiež pod vôbec prvú monografiu Terchovej, ktorá vyšla v novembri 2003. Prispel do nej textami o histórii obce a cestovnom ruchu, svojimi znalosťami a bohatým obrazovodokumentačným materiálom však doplnil aj iné kapitoly knihy. Nie náhodou sa o ňom medzi priateľmi hovorí, že je žijúcou kronikou obce...

Vlani pri príležitosti 80. výročia narodenia bola Vladimírovi Križovi udelená Cenu Obce Terchová za dlhoročný prínos k rozvoju a propagácii športového, kultúrneho a spoločenského života v Jánošíkovom kraji.

Peter Cabadaj

Z rozhovoru s Vladimírom Križom na SME.sk

Odkazy

Fotografie z udelenia Ceny obce Terchová Štefanovi Hanuliakovi (in memoriam) a Vladimírovi Križovi
Vladimír Križo hovorí o Jánošíkovi
Vladimírovi Križovi blahoželajú k 80. narodeninám terchovskí futbalisti
Vladimír Križo hovorí o počiatkoch lyžovania vo Vrátnej
SME.sk: Veľký rozhovor s Vladimírom Križom