Jozef Šabo

verzia pre tlač
Jozef Šabo - portrét

Základné údaje

* 09.11.1926, Obyce
+ 25.07.2010, Nitra

kňaz

Texty o osobnosti

Život Jozefa Šabu

Začiatkom júla 2009 sa uskutoční jubilejný XX. ročník Cyrilometodských dní v Terchovej. Preto je viac ako symbolické, že si v rámci tejto dlhodobej rubriky môžeme teraz bližšie predstaviť zakladateľa uvedeného významného podujatia a dlhoročného duchovného správcu našej farnosti, dôstojného pána dekana Jozefa Šabu, SVD. Práve počas jeho pastoračného pôsobenia (1975 – 1995) sa hlbšie a do širších súvislostí rozvinul v Terchovej nadčasový univerzálny odkaz byzantskej misie svätých Cyrila a Metoda, dnešných spolupatrónov Európy.

Po absolvovaní ľudovej školy študoval Jozef Šabo na gymnáziu v Zlatých Moravciach, zmaturoval v Bratislave. Dňa 21. 8. 1947 vstúpil v Nitre do Spoločnosti Božieho Slova, rehoľné sľuby zložil 4.9.1948, potom nasledovalo štúdium filozofie vo Vidinej pri Lučenci. V dôsledku likvidácie rehoľných spoločenstiev sa vrátil do Nitry, kde čoskoro (4.5.1950) opätovne prišlo k demonštrácii sily nového komunistického režimu. Podolínec, Svätá Dobrotivá pri Plzni, práca na výstavbe barakov pre kasárne v Strašicach pri Rokycanoch, otrocká robota v oceliarňach v Kladne (SONP)... Hodnota ľudského život a dôstojnosť človeka boli pre vtedajších mocipánov neznámymi pojmami! Počas hrdlačenia v Kladne dostal Jozef Šabo žltačku a postupne sa liečil v Prahe – Střešoviciach, Karlových Varoch a opäť v Prahe. Situácia sa nakoniec vyvinula tak, že 20.12.1952 ho po mnohých urgenciách vojenského lekára prepustili do civilu. Vrátil sa domov do Obýc a po krátkom čase sa mu podarilo zamestnať vo fabrike TOS Trenčín, kde pracoval ako kontrolór v strojárni. Po troch rokoch, keď prišli ďalšie previerky, však horliví úradníci zistili, že študoval za kňaza. Výsledok? Okamžité prepustenie z práce!

V decembri 1957 vycestoval Jozef Šabo na turistickú priepustku do Poľska. Pôvodne sa tam mal zdržať len niekoľko dní a následne emigrovať. Páter provinciál ale rozhodol, že treba najskôr dokončiť štúdium. Po zložení skúšok, prijatí nižšieho (21.12.1959) a vyššieho svätenia (21.1.1960) a ordinácie v Hniezdne (21.5.1960) sa uskutočnila vysviacka v kaplnke biskupa Lucjana Biernackého. Plánovaný útek do Švédska sa však Jozefovi Šabovi nevydaril, zatkli ho a 11.10.1963 mal súd vo Varšave. Obžalovali ho z ilegálneho úteku do Poľska, z pokusu o útek do Švédska a z vyrábania falošných občianskych preukazov; súd nakoniec rozhodol o ročnom väznení.

Začiatkom septembra 1964 poľské orgány eskortovali Jozefa Šabu a jeho dvoch priateľov na hranice ČSSR. Opätovne nasledoval súd (16.12.1964), odsúdenie na 12 mesiacov a pobyty vo väzniciach v Bratislave, Leopoldove, na Pankráci, v Boroch pri Plzni. Po amnestii sa zamestnal v Topoľčiankach (pílil a nakladal drevo) a Bratislave (nákupca a zásobovač v podniku RaJ). Neskôr sa spolu so sestričkami Sv. Kríža presťahoval do Dudiniec a po dvoch mesiacoch prešiel do duchovnej správy. Ako kaplán pôsobil Jozef Šabo v Bánovciach (do 31.3.1970) a Nitre – Hornom meste, odkiaľ v roku 1975 odišiel do Terchovej. Hoci dostal štátny súhlas a nastúpil do verejnej pastorácie, pozornosti ŠTB neunikol...

„Dva dni pred mojím nástupom do Terchovej som prišiel s jedným miništrantom zistiť situáciu ohľadom nasťahovania sa do farskej budovy. Najprv som vošiel bočným vchodom do kostola, odkiaľ práve vychádzala istá staršia žena. Zistil som, že o chvíľku sa vrátila a veľmi zbožne sa modlila v prvej lavici. Až po nejakom čase môjho pôsobenia táto žena prišla sa mi akoby ospravedlniť, že vtedy, keď som po prvýkrát prišiel, si myslela, že som cigán. Bála sa, aby som nič neukradol, preto ma pozorovala (bol som na dovolenke a prišiel som opálený skutočne ako cigán). Mňa to neurazilo, ba opačne, urobil som si dobrý dojem o ľuďoch, ktorí majú taký zmysel pre ochranu spoločného majetku.“ (J. Šabo)

S osobnosťou dekana Jozefa Šabu je neodmysliteľne spojená najnovšia éra duchovného i kultúrneho života v Terchovej. Výrazným spôsobom sa pričinil o modernizáciu a estetické umocnenie interiéru a exteriéru Kostola sv. Cyrila a Metoda, osobitnú pozornosť venoval práci s deťmi a mládežou. Z radov bývalých miništrantov vyrástli pod jeho silným inšpiračným vplyvom viacerí kňazi a misionári – Miroslav Lysičan, Peter Dikoš, Martin Poživenec, Václav Mucha, Róbert Hanuliak, Martin Cingel, Peter Maruna... Ako správca farnosti stál pri zrode myšlienky unikátneho Terchovského betlehema, pôsobivej a mimoriadne vyhľadávanej Jasličkovej pobožnosti, Cyrilometodských dní, mal veľké porozumenie pre miestnu ľudovú tradíciu a folklór. Svojou všestrannou činnosťou sa zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti moderných dejín našej obce. V roku 2001 mu bolo, ako výraz uznania a úprimnej vďaky za vykonanú prácu, udelené Čestné občianstvo Obce Terchová.

„Chcem byť optimistom aj v dnešných ťažkých časoch a verím terchovskému ľudu, že súčasné prekážky sú len skúškou a prípravou na lepší život. Zmäkčilosť, pohodlnosť sa najlepšie odstraňujú určitým nedostatkom materiálnych hodnôt, pričom každá duchovná kríza nás učí hľadať nové formy spoznávania seba i svojho okolia. Som presvedčený, že náš ľud si zachová vlastný svojráz, uchová tradíciu dobrých zvykov a spozná, že k spravodlivému blahobytu sa dôjde len spoločným úsilím, zjednoteným na základoch morálky, humanity a vzájomnej bratskej lásky.“ (J. Šabo, 1994)

Svoje dvadsaťročné pastoračné účinkovanie v Terchovej ukončil dekan Jozef Šabo v roku 1995, keď odišiel na Kalváriu do Nitry. Prevzal tam diecézny ekonomický úrad a súčasne pôsobil (a pôsobí dodnes) ako farár vo Svätoplukove. Do Jánošíkovho kraja sa však vždy veľmi rád vracia a ako prominentný hosť nebude chýbať ani na jubilejnom XX. ročníku Cyrilometodských dní, ktoré založil.

Peter Cabadaj

Cabadaj, P.: Keď sa povie Terchová. Vyznanie rodisku. Terchová 1994, s. 55
Bačíková, L.: Poď a nasleduj ma! Zo spomienok tajne vysvätených kňazov 1950 – 1989. Prešov 2005, s. 5 – 17

Jozef Šabo oslávil 50-ku kňazstva

21.5.2010 oslávil bývalý terchovský dekan Jozef Šabo 50. výročie kňazstva. O oslave si viac prečítate na Terchova-info.sk. Pozrite si aj video:

Za pátrom Jozefom Šabom, SVD

Páter Jozef Šabo sa narodil 9.11.1926 v Obyciach; rodičia boli roľníci. Po ukončení gymnázia vstúpil v roku 1947 do noviciátu Spoločnosti Božieho Slova v Nitre na Zobore. Jeho rehoľnú formáciu prerušila barbarská noc v roku 1950. Spolu s ostatnými rehoľníkmi bol vyvezený do koncentračného kláštora v Podolínci, neskôr sa dostal do PTP do Svätej Dobrotivej v Čechách.

V roku 1952 sa pre žltačku dostal do civilu a pracoval v civilných zamestnaniach.

O šesť rokov neskôr (1958) odišiel ilegálne do Poľska so spolubratom Róbertom Borikom. Ich cieľom bolo dostať sa čo najskôr na Západ a odtiaľ na misie. To sa však nepodarilo. Rehoľný predstavený ich presvedčil, aby si dokončili teologické štúdiá v Poľsku. Počas štúdií sa ukrývali na rôznych miestach – v kláštoroch i v rodinách.

Dňa 21.5.1960 bol páter Šabo spolu s pátrom Borikom vysvätený za kňaza. Vysviacka sa konala tajne, v súkromnej rezidencii pomocného biskupa v Gniezne. Po vysviacke sa obaja ešte trikrát pokúšali utiecť do Švédska; na tretíkrát ich polícia chytila v lodenici v Gdańsku. Páter Šabo bol zatknutý a odsúdený. Neskôr poľská polícia pátrov Šabu, Borika i Horvátha (ktorý utiekol do Poľska o rok skôr) vyviezla do Českoskovenska, kde boli opäť súdení a odsúdení. Súd v Bratislave ich v roku 1964 odsúdil na 18 mesiacov.

Po roku bol páter Šabo prepustený na všeobecnú amnestiu. V roku 1969 sa dostal do pastorácie ako kaplán v Bánovciach nad Bebravou, ešte v tom istom roku sa stal kaplánom v Nitre – Hornom meste. Od roku 1975 do roku 1995, teda spolu 20 rokov, bol farským administrátorom v Terchovej. Zaslúžil sa o rozvoj ľudových duchovných tradícií, najmä tradičnej Jasličkovej pobožnosti, a tiež o založenie Cyrilometodských dní (1990). Vďaka jeho iniciatíve sa v rázovitej farnosti Terchová ľudová tradícia užšie spojila s duchovným životom.

V rokoch 1995 – 2004 pôsobil ako provinciálny ekonóm Spoločnosti Božieho Slova v Nitre na Kalvárii. Bol jedným z tých spolubratov, ktorí sa zaslúžili o obnovenie činnosti Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku po tzv. nežnej revolúcii. V rokoch 2000 – 2010 viedol ako administrátor farnosť Svätoplukovo, kde v tomto roku oslávil aj svoje zlaté kňazské jubileum. Na zakončenie vlastnej pastoračnej činnosti ho Jeho Exelencia Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, vymenoval za honorárneho kanonika Nitrianskej kapituly. V roku 2008 bol o životnej púti pátra Šabu nakrútený dokumentárny film pod názvom Náš pánko, ktorý odvysielala televízia LUX. Páter Šabo, SVD, bol horlivým dušpastierom, ktorý vychoval siedmich kňazov. Ochotne slúžil viacerým rehoľným komunitám sestier ako ich spovedník a exercitátor. Viacerí kňazi a bohoslovci ho vyhľadávali ako spovedníka.

Dušpastiersky pracoval do posledného výdychu. Zaslúžený odpočinok sa mu začal už (až) vo večnosti... Páter Jozef Šabo, SVD, zomrel v nedeľu 25. júla 2010 v nitrianskej nemocnici v 84. roku života a v 50. roku kňazstva. Zádušná sv. omša za jeho dušu bola slávená vo štvrtok 29. júla 2010 o 14.00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii; celebroval ju Jeho Exelencia Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Po skončení sv. omše sa konali pohrebné obrady na cintoríne svätého Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre.

Odpočinutie večné daj mu, ó, Pane! Nech žije Svätý Trojjediný Boh v srdciach všetkých ľudí!

páter Ján HALAMA, SVD, provinciál

Odkazy

Jozef Šabo v Terchovskej sieni slávy
Milan Kosec vytvoril film o pátrovi Šabovi s názvom Náš pánko
Náš pánko Jozef Šabo oslavuje dnes 50-ku kňazstva
Staré fotografie z archívu Jozefa Šaba
Jozef Šabo: Za hranice, alebo do basy (rozhovor)
Zomrel Jozef Šabo
Jozef Šabo: Spomínam...
Misie.sk: Misionár P. Jozef Šabo SVD odišiel do večnosti