Jozef Bernát

verzia pre tlač
Jozef Bernát - portrét

Základné údaje

* 30.12.1899, Stráňavy
+ 24.06.1977, Bratislava

notár, diplomat

Texty o osobnosti

Život Jozefa Bernáta

Dvadsať rokov (1919 - 1939) bol Jozef Bernát vedúcim notárom Notárskeho obvodu v Terchovej. Za ten čas sa výraznou mierou zaslúžil o rozvoj obce, stál pri zrode turizmu a organizovaného cestovného ruchu v Malej Fatre. Do Jánošíkovho kraja prichádza ošľahaný vojnovými vetrami bojov pri Piave. Povojnová Terchová prijíma mladého notára v celej svojej prírodnej kráse, ale aj ľudskej a sociálnej biede i zaostalosti. Školstvo, osveta či zdravotníctvo tu boli prakticky neznámymi pojmami. Začínalo sa teda úplne od začiatku...

Koncepčná zanietená práca notára Bernáta začala postupne plodiť prvé ovocie. V spolupráci s miestnymi obetavými učiteľmi postavil na nohy terchovské školstvo, zriadil dve knižnice (v centre obce a v časti Struháreň), zaviedol takzvaný "hospodársky ročník", v rámci ktorého získavali gazdovia potrebné vedomosti o hospodárení. Veľkú pozornosť venoval aj riešeniu akútneho problému detskej úmrtnosti a základnej starostlivosti o najmenšie deti. Na základe jeho podnetu a intervencie začal v Terchovej ordinovať obvodný lekár. vedno s kaplánom Viktorom Molnárom a riaditeľom školy Gustávom Visolajským výdatne pomáhali sociálne najslabším deťom pri ich prvých dotykoch s nemilosrdným životom tých čias. Počas svojho pôsobenia asistoval Jozef Bernát pri všetkých významnejších spoločenských podujatiach v Terchovej. Pomáhal napríklad zakladať dobrovoľný hasičský zbor (1925), Úverové družstvo, organizačne sa podieľal na realizácii kultúrneho domu (s jeho výstavbou sa začalo v roku 1933), inicioval zakúpenie novej motorovej hasičskej striekačky (1934), ktorá bola jednou z najmodernejších vo vtedajšej Československej republike ... Nemožno tiež obísť skutočnosť, že aktívne spolupracoval s kanonikom Štefanom Bitterom na prípravách výstavby nového terchovského kostola. Mnohostranná činnosť a výsledky, ktoré dosiahol notár Bernát v Terchovej, našli svoju odozvu ihneď po vyhlásení slovenského štátu. Po odchode z dlhoročného pôsobiska získal vysokoškolský diplom a začal pracovať na ministerstve zahraničných vecí. Od roku 1944 bol riaditeľom generálneho konzulátu a následne vicekonzulom tohto konzulátu v Prahe. Po vojne pracoval krátky čas na Povereníctve výživy.

Po "víťaznom februári" neobišli represie nového režimu ani bývalého terchovského notára a jeho rodinu. Najviac si to odniesol zdravotný stav Jozefa Bernáta, ktorý žil od roku 1956 v dôsledku infarktu na invalidnom dôchodku v Bratislave. Bez práce však nevydržal: aktívne sa venoval prekladateľskej činnosti a neskôr sprievodcovskej službe v cestovnej kancelárii Čedok.

Peter Cabadaj

Vtedy v Jánošíkovom kraji. Terchová 1997, s. 41
Cabadaj P. - Križo V: Terchová. Terchová 2003, s. 120 - 121