Kostol svätého Martina

verzia pre tlač
Kostol svätého Martina - úvodný obrázok

Základné údaje

bližšie informácie o už neexistujúcom chráme v Terchovej

Texty

Pevné kresťanské tradície

Až do roku 1731 nedisponovala Terchová vlastným kostolom, ani farnosťou. Táto skutočnosť nútila miestnych veriacich chodievať svätiť cirkevné sviatky a príjmať sviatosti oltárne do Varína. Terchová bola súčasťou varínskej farnosti a samotný Varín vzdialený 15 kilometrov. Každodenná práca na poli však neumožňovala ľuďom cestovať (skôr chodievať po vlastných) tak ďaleko. Z tohto dôvodu si pospolitý ľud budoval kríže, kaplnky a na týchto miestach vyjadroval svoje prosby, ďakovanie a modlitby Pánu Bohu. Pokračujúci rast obce si začal vyžadovať vlastný chrám so samostatnou farou. K jeho vybudovaniu dochádza v už spomenutom 1731 - om roku a zasvätili ho sv. Martinovi. V 30. rokoch nášho storočia už kapacitne nestačil a bolo treba premýšľať o výstavbe nového kostola. Starý kostol sv. Martina po vojne rýchlo pustol a prestal definitívne slúžiť pôvodnému účelu. Poznačil ho pomyselný zub času, pričom všetky finančné prostriedky sa museli investovať do finálnych prác v interiéry nového chrámu. V roku 1949 kostol sv. Martina s konečnou platnosťou uzatvorili.

Fotografie

Terchová začiatkom 20. storočia

Terchová začiatkom 20. storočia

Inventárny súpis kostola z roku 1758 (fragment)

Inventárny súpis kostola z roku 1758 (fragment)

Terchová v druhej polovici 30. rokov minulého storočia

Na fotografii v pozadí vidno šibenicu z filmu Jánošík režiséra Martina Friča.

Terchová v druhej polovici 30. rokov minulého storočia

Keď ešte stáli v Terchovej dva kostoly (1960)

Keď ešte stáli v Terchovej dva kostoly (1960)

Do starého kostola...

Do starého kostola...

Interiér Kostola sv. Martina

Interiér Kostola sv. Martina

Oltár Panny Márie

Oltár Panny Márie

Oltár sv. Anny

Oltár sv. Anny

Hlavný oltár

Hlavný oltár

Hlavný oltár - detail

Hlavný oltár - detail

Hlavný oltár - detail

Hlavný oltár - detail

Kríž z veže

Kríž z veže

Figúrka z betlehema

Figúrka z betlehema

Zo starého kostola...

Zo starého kostola...

Ešte stále starý kostol stojí...

Ešte stále starý kostol stojí...

Kostol sv. Martina v prvej polovici 70. rokov minulého storočia

Kostol sv. Martina v prvej polovici 70. rokov minulého storočia

Interiér v prvej polovici 70. rokov minulého storočia

Interiér v prvej polovici 70. rokov minulého storočia

Biskupský úrad povolil zbúranie kostola

PREPIS: Vzhľadom na dezolátny stav starého kostola v Terchovej a okolnosť, že aj Krajské stredisko pamiatkovej starostlivosti v Banskej Bystrici, ako to uvádzate v prípise zo dňa 4.II.1969, čís. 51/969, po vypočutí mienky Sídelnej kapituly dovoľujem, aby ste dali starý kostol zbúrať.

Ráčte však predtým o tomto povolení veriacich informovať, aby sa to niektorých zle nedotklo.

Napísal kapitulný vikár z Biskupského úradu v Nitre dňa 7.2.1969

Biskupský úrad povolil zbúranie kostola

ONV v Žiline o nutnosti asanácie kostola

ONV v Žiline o nutnosti asanácie kostola

Asanáciu vykonávalo deštrukčné stredisko PREFMONTA

Asanáciu vykonávalo deštrukčné stredisko PREFMONTA

S asanáciou súhlasí aj ONV v Žiline

S asanáciou súhlasí aj ONV v Žiline

23.12.1980 o 14:00

23.12.1980 o 14:00